>1yok_C mol:protein length:14  Nuclear receptor coactivator 2
KENALLRYLLDKDD
>1yok_B mol:protein length:14  Nuclear receptor coactivator 2
KENALLRYLLDKDD
>1yok_C mol:protein length:14  Nuclear receptor coactivator 2
KENALLRYLLDKDD
>1yok_A mol:protein length:256  Orphan nuclear receptor NR5A2
MKKHHHHHHLVPRGSIPHLILELLKCEPDEPQVQAKIMAYLQQEQANRSKHEKLSTFGL
MCKMADQTLFSIVEWARSSIFFRELKVDDQMKLLQNCWSELLILDHIYRQVVHGKEGSI
FLVTGQQVDYSIIASQAGATLNNLMSHAQELVAKLRSLQFDQREFVCLKFLVLFSLDVK
NLENFQLVEGVQEQVNAALLDYTMCNYPQQTEKFGQLLLRLPEIRAISMQAEEYLYYKH
LNGDVPYNNLLIEMLHAKRA