>1zn8_B mol:protein length:180  Adenine phosphoribosyltransferase
MADSELQLVEQRIRSFPDFPTPGVVFRDISPVLKDPASFRAAIGLLARHLKATHGGRID
YIAGLDSRGFLFGPSLAQELGLGCVLIRKRGKLPGPTLWASYSLEYGKAELEIQKDALE
PGQRVVVVDDLLATGGTMNAACELLGRLQAEVLECVSLVELTSLKGREKLAPVPFFSLL
QYE
>1zn8_A mol:protein length:180  Adenine phosphoribosyltransferase
MADSELQLVEQRIRSFPDFPTPGVVFRDISPVLKDPASFRAAIGLLARHLKATHGGRID
YIAGLDSRGFLFGPSLAQELGLGCVLIRKRGKLPGPTLWASYSLEYGKAELEIQKDALE
PGQRVVVVDDLLATGGTMNAACELLGRLQAEVLECVSLVELTSLKGREKLAPVPFFSLL
QYE
>1zn8_B mol:protein length:180  Adenine phosphoribosyltransferase
MADSELQLVEQRIRSFPDFPTPGVVFRDISPVLKDPASFRAAIGLLARHLKATHGGRID
YIAGLDSRGFLFGPSLAQELGLGCVLIRKRGKLPGPTLWASYSLEYGKAELEIQKDALE
PGQRVVVVDDLLATGGTMNAACELLGRLQAEVLECVSLVELTSLKGREKLAPVPFFSLL
QYE