>2dfp_A mol:protein length:534  PROTEIN (ACETYLCHOLINESTERASE)
DHSELLVNTKSGKVMGTRVPVLSSHISAFLGIPFAEPPVGNMRFRRPEPKKPWSGVWNA
STYPNNCQQYVDEQFPGFSGSEMWNPNREMSEDCLYLNIWVPSPRPKSTTVMVWIYGGG
FYSGSSTLDVYNGKYLAYTEEVVLVSLSYRVGAFGFLALHGSQEAPGNVGLLDQRMALQ
WVHDNIQFFGGDPKTVTIFGESAGGASVGMHILSPGSRDLFRRAILQSGSPNCPWASVS
VAEGRRRAVELGRNLNCNLNSDEELIHCLREKKPQELIDVEWNVLPFDSIFRFSFVPVI
DGEFFPTSLESMLNSGNFKKTQILLGVNKDEGSFFLLYGAPGFSKDSESKISREDFMSG
VKLSVPHANDLGLDAVTLQYTDWMDDNNGIKNRDGLDDIVGDHNVICPLMHFVNKYTKF
GNGTYLYFFNHRASNLVWPEWMGVIHGYEIEFVFGLPLVKELNYTAEEEALSRRIMHYW
ATFAKTGNPNEPHSQESKWPLFTTKEQKFIDLNTEPMKVHQRLRVQMCVFWNQFLPKLL
NAT