>2ltq_D mol:protein length:176  Disulfide bond formation protein B
MLRFLNQASQGRGAWLLMAFTALALELTALWFQHVMLLKPSVLCIYERVALFGVLGAAL
IGAIAPKTPLRYVAMVIWLYSAFRGVQLTYEHTMLQLYPSPFATCDFMVRFPEWLPLDK
WVPQVFVASGDCAERQWDFLGLEMPQWLLGIFIAYLIVAVLVVISQPFKAKKRDLFGR
>2ltq_A mol:protein length:176  Disulfide bond formation protein B
MLRFLNQASQGRGAWLLMAFTALALELTALWFQHVMLLKPSVLCIYERVALFGVLGAAL
IGAIAPKTPLRYVAMVIWLYSAFRGVQLTYEHTMLQLYPSPFATCDFMVRFPEWLPLDK
WVPQVFVASGDCAERQWDFLGLEMPQWLLGIFIAYLIVAVLVVISQPFKAKKRDLFGR
>2ltq_B mol:protein length:239  Fab fragment light chain
MDSQAQVLILLLLWVSGTCGDIVMSQSPSSLAVSAGEKVTMSCKSSQSLLNSRTRKNYL
AWYQQKPGQSPKLLIYWASTRESGVPDRFTGSGSGTDFTLTISSVQAEDLAVYYCKQSY
NLYTFGGGTKLEIKRADAAPTVSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDG
SERQNGVLNSWTDQDSKDSTYSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNR
NEC
>2ltq_C mol:protein length:221  Fab fragment heavy chain
EVQLVESGGGLVKPGGSLKLSCAASGFAFSSYDMSWVRQTPEKRLEWVAYISSGGGSTY
YPDTVKGRFTISRDNAKNTLYLQMSSLKSEDTAMYYCARPDYRSYAMDYWGQGTSVTVS
SAKTTAPSVYPLAPVCGDTTGSSVTLGCLVKGYFPEPVTLTWNSGSLSSGVHTFPAVLQ
SDLYTLSSSVTVTSSTWPSQSITCNVAHPASSTKVDKKIEPRGP
>2ltq_D mol:protein length:176  Disulfide bond formation protein B
MLRFLNQASQGRGAWLLMAFTALALELTALWFQHVMLLKPSVLCIYERVALFGVLGAAL
IGAIAPKTPLRYVAMVIWLYSAFRGVQLTYEHTMLQLYPSPFATCDFMVRFPEWLPLDK
WVPQVFVASGDCAERQWDFLGLEMPQWLLGIFIAYLIVAVLVVISQPFKAKKRDLFGR
>2ltq_E mol:protein length:239  Fab fragment light chain
MDSQAQVLILLLLWVSGTCGDIVMSQSPSSLAVSAGEKVTMSCKSSQSLLNSRTRKNYL
AWYQQKPGQSPKLLIYWASTRESGVPDRFTGSGSGTDFTLTISSVQAEDLAVYYCKQSY
NLYTFGGGTKLEIKRADAAPTVSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDG
SERQNGVLNSWTDQDSKDSTYSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNR
NEC
>2ltq_F mol:protein length:221  Fab fragment heavy chain
EVQLVESGGGLVKPGGSLKLSCAASGFAFSSYDMSWVRQTPEKRLEWVAYISSGGGSTY
YPDTVKGRFTISRDNAKNTLYLQMSSLKSEDTAMYYCARPDYRSYAMDYWGQGTSVTVS
SAKTTAPSVYPLAPVCGDTTGSSVTLGCLVKGYFPEPVTLTWNSGSLSSGVHTFPAVLQ
SDLYTLSSSVTVTSSTWPSQSITCNVAHPASSTKVDKKIEPRGP