>3kjo_B mol:na length:10  DNA/RNA (5'-D(*T)-R(P*U)-D(P*AP*GP*GP*GP*TP*TP*AP*G)-3')
TUAGGGTTAG
>3kjo_B mol:na length:10  DNA/RNA (5'-D(*T)-R(P*U)-D(P*AP*GP*GP*GP*TP*TP*AP*G)-3')
TUAGGGTTAG
>3kjo_A mol:protein length:299  Protection of telomeres protein 1
MSLVPATNYIYTPLNQLKGGTIVNVYGVVKFFKPPYLSKGTDYCSVVTIVDQTNVKLTC
LLFSGNYEALPIIYKNGDIVRFHRLKIQVYKKETQGITSSGFASLTFEGTLGAPIIPRT
SSKYFNFTTEDHKMVEALRVWASTHMSPSWTLLKLCDVQPMQYFDLTCQLLGKAEVDGA
SFLLKVWDGTRTPFPSWRVLIQDLVLEGDLSHIHRLQNLTIDILVYDNHVHVARSLKVG
SFLRIYSLHTKLQSMNSENQTMLSLEFHLHGGTSYGRGIRVLPESNSDVDQLKKDLESA
NLTA