>4ij3_C mol:protein length:221  Heavy chain of FAB fragment
QVQLKQSGPGLVAPSQSLSITCTVSGFSLTGYGVNWVRQSPGKGLEWLGMIWGDGRTDY
KSALKSRLSITKDNSKSQVFLKMNSLQTDDTARYFCASDYYGSGSFAYWGQGTLVTVSA
AKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGSLSSGVHTFPAVLES
DLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVPRDCG