>4utx_C mol:protein length:9  CARBAMOYLPHOSPHATE SYNTHETASE I
XGVLKEYGV